به چه صورت و کجا من میتوانم در انتخابات شرکت کنم؟

• به صورت حضوری:
در روز شنبه، ۱۳.۰۹.۲۰۲۰ ، از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ در محل انتخابات. محل دقیق انتخابات از ۱۵.۰۸.۲۰۲۰
به اطلاع رسیده می شود.
• به صورت پستی:
به آدرس koeln.de-wahlamt@stadt ایمیل بفرستید با این صورت:
نام ، نام خانوادگی
آدرس محل سکونت
تاریخ تول د
و یا یک نامه به این آدرس بفرستید:
Stadt Köln – Die Oberbürgermeisterin
Bürgerdienste
Wahlamt
Dillenburger Str. 68-70
51105 Köln
تلفن: ۰۲۲۱ – ۲۲۱ – ۳۴۵۶۷
برای مثال به صورت:
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich möchte am 13.09.2020 den Integrationsrat wählen.
Bitte schicken Sie mir die Unterlagen an diese Adresse: X XX.
Meine Daten sind:
Name:
Adresse:
Geburtsdatum:
Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen
• امکان سوم:
شما میتوانید از روز ۱۷.۰۸.۲۰۲۰ تا ۱۱.۰۹.۲۰۲۰ در تمام مراکز شهروندان، به طور مثال:
Bezirksamt Köln- Kalk/ Kalker Hauptstraße 247-273, 51103 Köln
مستقیم را ی خود را در صندوق رای بیا ندارید.
لطفا از قبل با این تلفن وقت بگیرید:
۰۲۲۱ – ۲۲۱۱۱۵
• بدون وقت قبلی: می توانید در اینجا هم رای خود را بدهید:
KFZ- Zulassungsstelle
Max-Glomsda Straße 4
51105 Köln
بین ساعت ۰۹ تا ۱۷:۰۰
و یا در این مکان:
Foyer des Kalk-Karrees
Ottmar_Pohl Platz 1
51105 Köln
بین ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ .
لطفا توجه داشته باشید که، اگر در شهر دیگری شهر وند آلمانی شده اید، برای شما برگه شرکت در انتخابات فرستاده نمی شود.
شما باید به دفتر انتخابات نامه بفرستید، تا نام شما را در فهرست انتخابات قرار بدهند. و همراه این نامه کپی مدرک شهر وندی
خود را بفرستید